Reglement kledingplan

Het kledingplan voor de jeugd van Prins Bernhard is sinds het seizoen 2014-2015  in het leven geroepen.
Hieronder een reglement met daarin een aantal voorwaarden waaraan voldaan moet worden.

Reglement kledingplan Prins Bernhard (versie september 2019)
1. Elk jeugdspeler/jeugdspeelster van Prins Bernhard is automatisch deelnemer aan het ‘kledingplan’.

2. Het bestuur van Prins Bernhard heeft één kledingcoördinator aangesteld. Dit is Kornel de Bruin. Samen met de kledingcommissie, is de kledingcoördinator verantwoordelijk voor het functioneren van het ‘Kledingplan’ in de meest brede zin van het woord. Kornel de Bruin is als kledingcoördinator gerechtigd om namens het bestuur van Prins Bernhard beslissingen te nemen aangaande schade en vermissing van kleding.

3. Elk jeugdlid krijgt de beschikking over een trainingspak en een voetbaltas.

4. Het trainingspak en de voetbaltas worden in principe elke drie jaar vervangen.

5. Voor het gebruik van onder punt drie genoemde artikelen is jaarlijks een huurbedrag van € 20,00 verschuldigd. Dit bedrag zal bij aanvang van het seizoen (september) via automatische incasso worden geïncasseerd.

6. De onder punt drie genoemde artikelen blijven ten alle tijde eigendom van Prins Bernhard.

7. Van alle jeugdleden wordt verwacht dat zij netjes met de onder punt drie genoemde artikelen omgaan en hier ook de verantwoording voor dragen.

8. Beschadiging(en), vernieling of vermissing van de onder punt drie genoemde artikelen moet direct aan de elftalleider gemeld worden. De elftalleider neemt zo spoedig mogelijk contact op met de kledingcoördinator, deze vult samen met de elftalleider en de speler het ‘kledingplan schadeformulier’ in.

9. Wanneer naar het oordeel van de kledingcoördinator en/of de elftalleider verwijtbaar gedrag de oorzaak is van onder het punt 8 genoemde, kan de kledingcoördinator een eigen bijdrage aan de speler/speelster opleggen ter dekking van de door Prins Bernhard geleden schade. De hoogte van dit schadebedrag is mede afhankelijk van de leeftijd van het te vervangen artikel.

10. Slijtage door normaal gebruik tijdens het seizoen dient ook direct te worden doorgegeven aan elftalleider/kledingcoördinator. Deze artikelen zullen, indien mogelijk, worden gerepareerd dan wel vervangen.

11. De trainingspakken zijn bedoeld voor wedstrijden en/of activiteiten georganiseerd door Prins Bernhard. In de trainingspakken mag niet getraind worden en deze mogen ook niet thuis gedragen worden.

12.De uitgifte van de trainingspakken/tassen gebeurt centraal op het sportpark van Prins Bernhard, op een nader te bepalen datum, voor aanvang van de competitie. Deze datum zal tijdig worden gecommuniceerd via de website van Prins Bernhard.

13. Middels het ‘Spelerkledingplanformulier’ registreert de elftalleider welk nummer trainingspak/voetbaltas zijn spelers hebben ontvangen. De elftalleider levert vervolgens een ingevulde kopie van het “Spelerkledingplanformulier’ in bij de kledingcoördinator.

14. Aan het einde van het seizoen zal de inname van de trainingspak/voetbaltas centraal plaatsvinden. De exacte datum zal gecommuniceerd worden via de website en/of via de kledingcoördinator.

15. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet zal het bestuur van Prins Bernhard een beslissing nemen.